रासायानिक संयुगाचे नाव आणि त्यांची रेणुसूत्र | Chemical Compound and its molecular formula in Marathi

 

रासायानिक संयुगाचे नाव आणि त्यांची रेणुसूत्र, sanyuge ani renusutre,Chemical Compound and its molecular formula in Marathi
संयुगे व त्यांची रेणुसूत्रे

संयुगे व रेणुसूत्रे

𝟏. आक्सीजन—𝐎₂

𝟐. नाइट्रोजन—𝐍₂

𝟑. हाइड्रोजन—𝐇₂

𝟒. कार्बन डाइऑक्साइड—𝐂𝐎₂

𝟓. कार्बन मोनोआक्साइड—𝐂𝐎

𝟔. सल्फर डाइऑक्साइड—𝐒𝐎₂

𝟕. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड—𝐍𝐎₂

𝟖. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड (नाइट्रिक ऑक्साइड) — 𝐍𝐎

𝟗. डाईनाइट्रोजन ऑक्साइड (नाइट्रस ऑक्साइड) — 𝐍₂𝐎

𝟏𝟎. क्लोरीन — 𝐂𝐥₂

𝟏𝟏. हाइड्रोजन क्लोराइड—𝐇𝐂𝐥

𝟏𝟐. अमोनिया — 𝐍𝐇₃

𝟏𝟑. हाइड्रोक्लोरिक एसिड — 𝐇𝐂𝐥

𝟏𝟒. सल्फ्यूरिक एसिड — 𝐇₂𝐒𝐎₄

𝟏𝟓. नाइट्रिक एसिड — 𝐇𝐍𝐎₃

𝟏𝟔. फॉस्फोरिक एसिड — 𝐇₃𝐏𝐎₄

𝟏𝟕. कार्बोनिक एसिड — 𝐇₂𝐂𝐎₃

𝟏𝟖. सोडियम हाइड्राक्साइड—𝐍𝐚𝐎𝐇

𝟏𝟗. पोटेशियम हाइड्राक्साइड—𝐊𝐎𝐇

𝟐𝟎. कैल्शियम हाइड्राक्साइड—𝐂𝐚(𝐎𝐇)₂

𝟐𝟏. सोडियम क्लोराइड—𝐍𝐚𝐂𝐥

𝟐𝟐. कार्बोनेट सोडियम—𝐍𝐚₂𝐂𝐎₃

𝟐𝟑. कैल्शियम कार्बोनेट — 𝐂𝐚𝐂𝐎₃

𝟐𝟒. कैल्शियम सल्फेट — 𝐂𝐚𝐒𝐎₄

𝟐𝟓. अमोनियम सल्फेट — (𝐍𝐇₄)₂𝐒𝐎₄

𝟐𝟔. नाइट्रेट पोटेशियम—𝐊𝐍𝐎₃

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top