मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ (Mhani V Tyanche Arth)

म्हणी व त्यांचे अर्थ

marathi mhani v tyanche arth, मराठी भाषेतील म्हणी व त्यांचे अर्थ
मराठी भाषेतील म्हणी व त्यांचे अर्थ


  1. आपल्याच पोळीवर तूप ओढणे – फक्त स्वतःचाच फायदा साधून घेणे
  2. आकारे रंगती चेष्टा – बाह्य लक्षणांवरून अंतर्गत वागणुकीचे चित्र स्पष्ट होते.
  3. आपली पाठ आपणास दिसत नाही – स्वतःचे दोष स्वतःला दिसत नाही.
  4. अर्थीदान महापुण्य – दान नेहमी सत्पात्री करावे.
  5. आगीतून उठून फुफाट्यात पडणे – एका संकटातून निघून दुसऱ्या संकटात सापडणे.
  6. अळी मिळी गुप चिळी – आपले रहस्य गुपित ठेवण्यासाठी दुसऱ्याला चप करणे.
  7. आलिया भोगासी असावे सादर – तक्रार न करता आलेली परिस्थिती स्वीकारणे.
  8. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास – मुळातच आळशी व्यक्तीस अजून अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे.
  9. उचलली जीभ लावली टाळूला – विचार न करता बोलणे
  10. आपण हसे लोकाला शेंबूड आपल्या नाकाला – दुसऱ्याला आपण ज्या दोषाबद्दल हसतो तोच दोष नेमका आपल्याजवळ असणे.
  11. आजा मेला नातू झाला – एखादे नुकसान झाले असता त्याच वेळी दुसरी फायद्याची गोष्ट होणे.
  12. आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन – अपेक्षा केली त्यापेक्षा जास्त मिळणे
  13. असतील शिते तर जमतील भुते – पैस्यामुळेच चार व्यक्ती आपल्या भोवती असतात.
  14. अचाट खाणे मसनात जाणे – खाण्यापिण्यात अतिरेक घातक ठरतो.
  15. अग अग म्हशी मला कोठे नेशी – आपली चूक दुसऱ्याच्या माथी मारणे.
  16. अन्नसत्री जेवून मिरपूड मागणे – अगोदरच एखादे काम फुकट करून वर मिजास खोरी करणे.
  17. अडली गाय फटके खाय – अडचणीत सापडनाऱ्याला आणखीच हैराण करणे.
  18. आपला हात जगन्नाथ – आपली उन्नती आपल्या कार्तुत्वावरच अवलंबून असते.
  19. आधीच तारे त्यात शिरले वारे – आधीच मर्कट आणि त्यात त्याने मद्यपान करणे.
  20. मनी नाही भाव देवा मला पाव – कर्म न करता फळ मागणे.
  21. देव देवळात चीत खेटरात – एका कामास जाणे पण दुसरेच काम करणे.
  22. कधी गाडीवर नाव तर कधी नावेवर गाडी – सर्वांचेच दिवस येतात समान स्थिती कधीच राहत नाही.
  23. कुठे जाशी भोगा तो तर तुझ्यापुढे उभा – नको असलेली संकट समोर येणे.
  24. कावळा बसायशी आणि फांदी तुटायशी – परस्पर संबंध नसतांना योगायोगाने दोन गोष्टी एकाच वेळी घडणे.
  25. कडी चोर तो माडी चोर – शुल्लक अपराधाचा घडलेल्या मोठ्या अपराधाशी संबंध जोडणे.
  26. काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती – नाश होण्याची वेळ आली होती पण थोडक्यात बचावणे.
  27. उंदराला मांजर साक्षी – सारख्याच लायकीच्या माणसाने एकमेकांचे समर्थन करणे.
  28. काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता बरोबर होत नाही – संपत्तीपेक्षा सत्ता महत्वाची ठरते.
  29. करंगळी सुजली म्हणून डोंगराएवढी होईल काय – मुळातच लहान वस्तू कितीही प्रयत्न केले तरी मर्यादेपेक्षा वाढत नाही.
  30. कसायाला गाय धार्जीणी – भांडखोर व अनीतिमान गुंडांपुढे गरीब माणसे नमतात.
  31. काप गेले पण भोके राहिली – वैभव गेले पण खणा मात्र राहिल्या.
  32. करीन ती पूर्व – मी करीन तेच योग्य असे वागणे.
  33. उडत्या पाखराची पिसे मोजणे – अगदी सहज चालता चालता एखाद्या अवघड गोष्टीची परीक्षा करणे.
  34. एका माळेचे मणी – सगळेच सारखे
  35. उठता लाथ बसता बुक्की – एकसारखा नेहमी मार देणे.
  36. एकाची जळते दांडी दुसरा त्यावर पेटवू पाहतो विडी – दुसऱ्याचा अडचणीतही स्वतःचा फायदा पाहणे.
  37. एक ना धड भाराभर चिंध्या – सगळेच अपूर्ण
  38. एका म्यानात दोन तलवारी राहत नाही – दोन तेजस्वी माणसे एकत्र गुण्यागोविंदाने नांदू शकत नाही.
  39. उस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये – कोणत्याही गोष्टीचा गैरफायदा घेऊ नये.
  40. आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार? – जे मुळातच नाही त्याची थोडी देखील अपेक्षा करणे व्यर्थच.
  41. गरजवंताला अक्कल नसते – गरजेपोटी दुसऱ्याचे निमाटपणे सहन करणे.
  42. गाढवाने शेत खाल्ले ना पाप ना पुण्य – अयोग्य व्यक्तीला एखादी गोष्ट दिल्याने ती वायाच जाते.
  43. कोळसा जितका उगाळावा तितका काळाच – वाईट गोष्टीचा किती उहापोह केला तरी ती वाईटच
  44. कोरडया बरोबर ओले जळते – निष्कारण निरपराध्याची अपराध्यासोबत गणना करणे.
  45. माकडाच्या हातात कोलीत – विध्वंसतोशी माणसाच्या हातात कारभार सोपविणे.
  46. गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा – मोठ्यांच्या आश्रयाने लहानांचा देखील फायदा होतो.
  47. गरज सरो वैद्य मरो – आपले काम झाले की उपकारकर्त्याची पर्वा न करणे.
  48. खाऊन माजावे टाकून माजू नये – पैशाचा , संपत्तीचा गैरवापर करू नये.
  49. खाणे जाणे तो पचवू जाणे – एखादे कृत्य धाडसाने करणारा त्याचे परिणाम भोगण्यास समर्थ असणे.
  50. गाढवापुढे वाचली गीता कालचा गोंधळ बरा होता – मुर्खाला कितीही उपदेश केला तरी तो व्यर्थच ठरतो.
  51. कुंभारणीच्या घरातला किडा कुंभारणीचा – आपल्या ताब्यातील वस्तूवर आपलाच हक्क दाखविणे.
  52. काट्याचा नायटा करणे – राईचा पर्वत करणे.
  53. खऱ्याला मरण नाही – खरे कधी लपत नाही.
  54. गाढवाच्या पाठीवर साखरेची गोणी – एखाद्या गोष्टीची अनुकुलता असुन चालत नाही तर सोबतच तिचा फायदा क्षमता असावी.
  55. गाढवास गुळाची चव काय – ज्याला एखाद्या गोष्टीचा गंध नाही त्याला त्याचे महत्व निरर्थक असते.
  56. खायचे दात वेगळे व दाखवायचे दात वेगळे – बोलताना एक बोलायचे आणि प्रत्यक्ष कृती वेगळीच करायची.
  57. खोट्याच्या कपाळी गोटा – खोट्यापणाने वाईट काम करणाऱ्या माणसाचे शेवटी नुकसान होते.
  58. कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच – मुर्खाला किती समजावले तरी व्यर्थच.
  59. काकडीची चोरी फाशीची शिक्षा – अपराध लहान पण शिक्षा मोठी.
  60. काठी मारल्याने पाणी दुभंगत नाही – खरी मैत्री किरकोळ कारणाने भंग होत नाही.
  61. भरवशाच्या म्हशीला टोणगा – जेथे खात्री वाटली तेथेच निराशा होऊन बसणे
  62. भोक नको पण कुत्रा आवर एखाद्यावर उपकार करता नाही आले तरी चालेल पण
   त्याच्या कार्यात अडथळा आणू नये
  63. मन राजा मन प्रजा – हुकूम करणारेही आपलेच मन व ते तोडणारेही आपलेच मन
  64. मस्करीची होते तुस्करी थट्टेचा परिणाम कित्येकदा भयंकर वाईट होतो
  65. मरावे परी कीर्तिरूपी उरावे – आपण जगात नसलो तरी कोर्ती राहील तसे काम करावे
  66. मनाऐवदी ग्वाही त्रिभुवणात नाही मनासारखा खरे सांगणारा
   साक्षीदार साऱ्या दुनियेत नाही
  67. भरल्या गाड्यास सप जड नाही – मोठ्या कामात एखादे छोटे काम सहज होते.
  68. भांडणाचे तोंड काळे – भांडणाचा परिणाम लाजिरवाणा असतो.
  69. मान सांगावा जणा नी अपमान सांगावा मना – मान हा लोकांना तर अपमान हा स्वतःला
   सांगावा.
  70. मनास मानेल तोच सौदा – आपल्याला आवडेल तीच गोष्ट करणे.
  71. मनाची नाही पण जनाची तरी – एखादे वाईट कृत्य करताना मनाला काही वाटले नाही तरी
   जनास काय वाटेल त्याचा विचार करावा.
  72. मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये – कोणाच्याही चांगुलपणाचा फायदा घेऊ
   नये.
  73. भटाला देई ओसरी भट हातपाय पसरी कोणी केलेल्या उपकाराचा गैरफायदा
   उठवणे.
  74. म्हशीचे शिंगे म्हशीला जड नसतात आपली माणसे आपल्याला
   नकोशी होत नाही.
  75. भित्या पाठी ब्रह्मराक्षस – ज्या गोष्टीस आपण भितो तीच गोष्ट पुढे येऊन उभे
   राहणे 
  76. मानला तर देव नाही तर धोंडा – कोणालाही महत्त्व देणे किंवा न देणे आपल्यावर
   अवलंबून असते.
  77. मुंगी होऊन साखर खावी हत्ती होऊन लाकडे मोडू नये
   नम्रतेने वागून आपला फायदा करून घ्यावा. 
  78. मारणाऱ्याचा हात धरवतो पण बोलणाऱ्याचे तोंड नाही
   दांडग्या व्यक्तीस आवर घालणे सोपे पण बोलणाऱ्यास नाही.
  79. मातीचे कुल्ले लावण्याने लागत नाही – परक्याला आपला म्हणून तो आपला होत नाही.
  80. मुंगीला मुताचा पर जे पैशाने , शक्तीने कमी त्याला थोडासा खर्च व श्रमही जास्त
   वाटतात.
  81. मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा झळझळीत वैधव्य बरे दुबळा पती असल्याने लाभणाऱ्या सौभाग्यापेक्षा
   पराक्रमी थोर पुरुषाची विधवा असणे भाग्याचे.
  82. नासली मिरी जोंधळाला हार जात नाही कर्तृत्ववान माणूस खालावला तरी नादानापेक्षा योग्यच ठरतो.
  83. पळणाऱ्यास एक वाट शोधणान्यास बारा वाटा लबाडी करणे सोपे पण ती शोधणे
   फार कठीण असते.
  84. पदरी पडले पवित्र झाले कोणतीही गोष्ट एकदा स्वोकारली तर तिला नावे ठेऊ नये.
  85. बोले तसा चाले त्याची वंदावी पाऊले बोलण्याप्रमाणे कृती करणारा
   वंदनीय ठरतो.
  86. फासा पडेल तो डाव राजा बोलेल तो न्याय राजाचा चुकीचा न पटणारा आदेशही मान्य करावा लागतो.
  87. बोलाचाच भात बोलाचीच कढी संगळ बोलणचं खर दुसर काहीच नाही.
  88. फुटका डोळा काजळाने साजरा करावा – दोष जेवढा झाकता येईल तेवढाच झाकावा.
  89. बापा परी बाप गेला आणि बोंबलतांना हात गेला एखादी नुकसानीची भरपाई न
   होता दुसरेच मोठे नुकसान होणे.
  90. बाजारात तुरी भट भटणीला भारी उगाचच कल्पनेचा आधार घेऊन भांडण करणे.
  91. बोलणाऱ्याचे तोंड दिसते पण करणाऱ्याची कृती दिसत
   नाही
   – रागावणाऱ्याचे शब्द सर्वांना ऐकू येतात पण वाईट कृती करणाऱ्याचे कृत्य
   कोणालाच चटकन दिसून येत नाही.
  92. बुगड्या गेल्या पण भोके राहिले – उत्तम स्थिती गेली पण तिच्या खणा मागे
   राहिल्या.
  93. फुले वेचली तिथे गोवऱ्या वेचणे – जेथे वैभव भोगले तेथेच वाईट दिवस.
  94. बैल गेला आणि झोपा केला – विशिष्ट वेळेची गोष्ट ही वेळ निघून गेल्यावर करणे.
  95. बाप से बेटा सवाई – वडिलांपेक्षा मुलगा अधिक कर्तबगार असणे.
  96. बाराभाईची शेती काय लागेल हाती – अनेक भागीदार झाल्याने खरे तर नफ्याऐवजी
   नुकसान होते.
  97. बडा घर पोकळ वासा नाव मोठे पण लक्षण खोटे.
  98. बुडत्याला काडीचा आधार – संकटात दुसऱ्याचे थोडे साह्य सुध्दा महत्त्वाचे वाटते.
  99. फुल ना फुलाची पाकळी – पूर्ण मोबदल्याऐवजी थोडासा का होईना मोबदला देणे.
  100. बापाला बाप म्हणेना चुलत्याला काका कसा म्हणेल – जवळच्यांचा मान न ठेवणारा दुसऱ्याचा
   मान का ठेवील.
  101. म्हातारीने कोंबडे झाकले तरी उजाडायचे राहत नाही – जी गोष्ट व्हायचीच असेल व
   ती होऊ नये म्हणून प्रयत्न केले तरी ती झाल्याशिवाय राहत नाही. 
  102. आग सोमेश्वरी बेब रामेश्वरी – एकीकडे संकट आले असताना दुसरीकडे उपाय
   करणे.

  103. दैव देते कर्म नेते – दैवाने लाभलेली गोष्ट वाईट वागणुकीमुळे टिकत
   नाही.

  104. कोल्हा काकडीला राजी – क्षुद्र मनुष्य मामुली गोष्टीत खुश असतो.

  105. खाई त्याला खवखवे – जो गुन्हा करतो त्याच्या मनात ते डाचत असते.

  106. वट राजाची वागणूक कैकाड्याची – श्रीमंतीचा आव आणायचा पण
   दारिद्र्यासारखे राहायचे.

  107. अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा – वाजवीपेक्षा जास्त शहाणपणा नुकसानकारक
   ठरतो.

  108. उथळ पाण्याला खळखळाट फार – अंगात थोडीशी कुवत असुन देखील जास्त दिमाख
   दाखवणे.

  109. जशी देणावळ तशी धुणावळ – जसा पैसा द्याल तसे काम होईल.

  110. दिव्याखाली अंधार – मोठ्या माणसाच्या ठिकाणीही उणीवा असतात.

  111. पै दक्षिणा लक्ष प्रदक्षिणा – थोड्या मोबदल्यात जास्त काम करून घेणे.

  112. आधी पोटोबा मग विठोबा – स्वार्थ साधून घेऊन दुसऱ्याला मदत करणे.

  113. आंधळे दळते कुत्रे पोठ खाते – एकाच्या कामाचा दुसराच फायदा घेतो.

  114. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र – दुसऱ्याची वस्तू देतांना औदार्य दाखविणे.

  115. गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली – झाला तर फायदा,
   तोटा तर नाहीच

  116. डोळ्यात केर आणि कानात फुंकर – रोग एक उपाय वेगळाच.

  117. अति तिथे माती – कोणत्याही गोष्टी अतिरेक हानिकारक असतो.

  118. आयजीच्या जीवावर बायजी उदार – दुसऱ्याचा पैसा खर्च करून स्वतः मोठेपणा
   मिरवणे.

  119. अडला हरी गाढवाचे पाय धरी – वेळप्रसंगी मूर्खाची विनवणी करणे.

  120. काना मागून आली अन तिखट झाली – मागून येऊन मोठेपण मिरवणे.

  121. दही खाऊ का, मही खाऊ – हे करावे का ते करावे हे न कळणे.

  122. नाचता येईना अंगण वाकडे – आपला दोष परिस्थितीवर टाकणे.

  123. कोड्यांचा मांडा करून खाणे – मिळेल ते गोड मानून खाणे.

  124. आगीतून फुफाट्यात – लहानातून मोठ्या संकटात पडणे.

  125. एकादशीच्या घरी शिवरात्र येणे – संकटात आणखी संकट येणे.

  126. अंथरून पाहून पाय पसरणे – ऐपतीच्या मानाने खर्च करावा.

  127. तरुणाचे झाले कोळसे आणि म्हाताऱ्याला आले बाळसे – उलटा प्रकार आढळून
   येणे.

  128. इच्छा तेथे मार्ग – प्रयत्न केल्यावर यश प्राप्ती होते.

  129. रात्र थोडी सोंगे फार – थोड्या वेळात पुष्कळ काम करणे.

  130. इकडे आड तिकडे विहीर – दोन्ही बाजूंनी अडचणीत.

  131. कामापुरता मामा – गरजेपुरते गोड बोलणे.

  132. खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी – विलासी जीवनाचीच निवड करणे.

  133. नाव मोठे लक्षण खोटे – दिखावा मोठा, प्रत्यक्षात उलट परिस्थिती.

  134. हाताच्या काकणाला आरसा कशाला – प्रत्यक्ष स्पष्ट असणाऱ्या गोष्टीस
   पुरावा नको असतो.

  135. गोगलगाय आणि पोटात पाय – एखाद्याचे खरे वागणे न दिसणे.

  136. खायला काल नि धरणीला भार – निरुद्योगी माणूस सर्वांनाच जड होतो.

  137. झाकली मुठ सव्वालाखाची – मौज पाठवून स्वतःची लाज रखने.

  138. घर ना दार देवळी बिऱ्हाड – बायको पोरे नसणारा एकटा मनुष्य.

  139. घोडे मैदानाजवळ आहे – निकालाची वेळ जवळच आली आहे.

  140. कणगीत दाना भिल उताणा – गरजेपुरते आहे म्हंटल्यावर उद्याची काळजी न
   करणे.

  141. पाचामुखी परमेश्वर – पुष्कळ लोक बोलतात ते खरे.

  142. सुतासाठी मणी फोडणे अयोग्यच – क्षुल्लक गोष्टीसाठी मौल्यवान वस्तुचा
   नाश करणे चूक आहे.

  143. दाखवले सोने हसे मुल तान्हे – मौल्यवान वस्तूचे सर्वांना आकर्षण असते.

  144. या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर घेणे – बनवाबनवी करणे.

  145. भीड भिकेची बहिण – भीड बाळगून उगाचाच नकार देऊ शकलो नाही तर शेवटी
   आपल्यावर भिक मागण्याची वेळ येते.

  146. पाचही बोटे सारखीच नसतात – सर्व माणसांचे स्वभाव सारखे नसतात.

  147. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर – अपराध केला नाहीतर तसे सिद्ध करा किंवा
   अपराध काबुल करा.

  148. घटका पाणी पिते घड्याळ टोले खाते – आपल्याला कर्मानुसार भोगावे लागते.

  149. कोळीला नारणी अनघर चंद्रमौळी – अत्यंत दारिद्रयाची अवस्ता येणे.

  150. हा सूर्य हा जटाद्रथ – प्रत्यक्ष पुरावा दाखवून एखादी गोष्ट सिद्ध
   करणे.

  151. दुरून डोंगर साजरे – कोणतीही गोष्ट लांबून चांगली दिसते पण जवळून तिचे
   खरे स्वरूप कळते.

  152. आवळा देऊन कोहळा काढणे – शुल्लक गोष्टीच्या मोबदल्यात मोठा लाभ करून
   घेणे.

  153. सुंठीवाचून खोकला गेला – उपचाराशिवाय आजार गेला.

  154. शेळी जाते जीवनिशी खाणारा म्हणतो आतड – एखाद्याने आपल्यासाठी केलेल्या
   श्रमाची त्यागाची किमत न करता त्यातील उणिवा काढणे.

  155. भुकेला कोंडा निजेला धोंडा – अगदी साधेपणाने राहणे.

  156. चिंता परा ते येई घरा – दुसऱ्याचे वाईट चिंतले की ते आपल्यावरच उलटते.

  157. ताकास तूर लागू न देणे – कोणत्याही गोष्टीचा थांगपत्ता लागू न देणे.

  158. प्रयत्नांती परमेश्वर – प्रयत्नाने कठीण गोष्टही साध्य होते.

  159. पुढे तिखट मागे पोचट – दिसायला मोठेपण प्रत्यक्षात नसणारे.

  160. चोर सोडून संन्यासाला सुळी देणे – अपराधी सोडून न अपराध्याला शिक्षा करणे.

  161. मेल्या म्हशीला मणभर दुध – एखादी व्यक्ती जगातून गेल्यावर त्या व्यक्तीचा गुणगौरव करणे.

  162. टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही – अपार कष्टावाचून मोठेपण मिळत नाही.

  163. हात ओला तर मित्र भला – फायदा असेपर्यंत सारे भोवती गोळा होतात.

  164. मन जाणे पापा – आपण केलेले पाप आपल्याला निश्चितच समजते.

  165. जावे त्यांच्या वंशाला तेव्हा कळे – दुसऱ्याच्या अडी अडचणीच्या परिस्थितीतून स्वतः गेल्याशिवाय कळत नाही.

  166. विटले मन आणि फुटले मोती साधत नाही – दुभंगलेली मन जोडली जाणे कठीण.

  167. बावळी मुद्रा, देवळी निद्रा – दिसण्यात बावळट पण व्यवहारात चतुर व्यक्ती.

  168. लहान तोंडी मोठा घास घेणे – स्वतःच्या योग्यतेस न शोभेल असे वर्तन करणे.

  169. भिकेची हंडी शिक्यास चढत नाही – हलक्या प्रतीच्या प्रयत्नांनी उच्च प्रतीचे साकार होत नाही

  170. नागेश्वराला नागवून सोमेश्वराला वात लावणे – एखाद्यास लुटून दुसर्याची भर करणे.

  171. नावडतीचे मीठ अळणी – नावडत्या माणसाचे सर्व दोषयुक्त वाटणे.

  172. लेकी बोले, सुने लागे – एकाला उद्देशून दुसऱ्याला लागेल असे बोलणे.

  173. तळे राखील तो पाणी चाखील – कामगिरीतून फायदा वठविणे

  174. वासरात लंगडी गाय शहाणी – अज्ञानी लोकांत शिकलेला शहाणा ठरतो.

  175. दृष्टीआड सृष्टी – आपल्या डोळ्याआड घडलेली गोष्ट.

  176. बुडत्याचा पाय खोलात – हरणारा अधिक हरत जातो.

  177. घरोघरी मातीच्या चुली – सर्वत्र सारखी परीस्थिती असणे.

  178. साखरेचे खाणार त्याला देव देणार – चांगल्या इच्छा करणाऱ्याला चांगलेच मिळत राहणार.

  179. कुडी तशी पुडी – शरीराप्रमाणे आहार असणे.

  180. नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा – नाव मोठे पण वागणूक कमी प्रतीची असणे.

  181. चोराच्या मनात चांदणे – गुन्हा करणाऱ्याला अपराधी वाटणे.

  182. उधारीचे पोते सत्वा हातरिते – उधार घेतलेल्या गोष्टी ठरेलालाच.

  183. भाकरी असा ताका नोकरी नाका – थोडे खायला असल्यावर जास्तीसाठी कष्टाची तयारी नसणे.

  184. अधिक सुन पाहुण्याकडे – अधिक सवलतीचा अधिक कामासाठी उपयोग करणे.

  185. थेंबे थेंबे तळे साचे – छोट्या साठ्वनितून मोठा संग्रह होतो.

  186. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत – कमजोर माणसाचे काम मर्यादित असते

  187. दुभत्या गायीच्या लाथा गोड – फायद्यासाठी अपमान सहन करण्याची तयारी असणे.

  188. अहो रुपम अहो ध्वनि: – स्वता:त उणिवा असलेल्या दोन व्यक्ती एकमेकांचे कौतुक करतात.

  189. ज्याच हाती ससा तो पारधी – ज्याच्या हाती मेद्देमाल असतो, कार्याचे श्रेय त्यालाच मिळते.

  190. कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ – आपलेच माणूस आपल्या नाशाला कारणीभूत होणे.

  191. पायाला पंढरपूर आळशाला गंगा दूर – श्रद्धा नसेल तर परमेश्वर प्राप्त होत नाही.

  192. आयत्या बिळावर नागोबा – दुसऱ्याच्या श्रमांचा फायदा उठवणे.

  193. विशी विद्या तिशी धन – योग्य वयात योग्य ती कामे व कर्तुत्व करणे.

  194. हाजीर तो वजीर – जो वेळेला हजर असतो त्याचा फायदा होतो.

  195. उतावळा नवरा गुढग्याला बाशिंग – अतिशय उतावळेपणाने होणाऱ्या.

  196. एक हाताने टाळी वाजत नाही – भांडणाचा दोष एक पक्षाकडेच असत नाही.

  197. ऐकावे जनाचे करावे मनाचे – सर्वांचा विचार घ्यावा व आपणास योग्य वाटेल ते करावे.

  198. दाम करी काम – पैशाने सर्व कामे साध्य होतात.

  199. चढेल तो पडेल – उत्कर्षासाठी धडपडनाऱ्याला अपयश आले तर त्यात कमीपणा येत नाही.

  200. कावळ्याच्या शापाने गायी मरत नसतात – क्षुद्र माणसाच्या निंदेने थोर माणसाचे काही नुकसान होत नाही.

  201. खान तशी माती – आई बाबा प्रमाणे मुले.  नक्की वाचा !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top