मराठी विरुद्धार्थी शब्द (Opposite Words In Marathi)

 

विरुद्धार्थी शब्द मराठी

virudharthi shabd in marathi, मराठी विरुद्धार्थी शब्द, Opposite Words In Marathi
विरुद्धार्थी शब्द मराठी


उदार × कंजूस, अनुदार

उच्च × नीच

अंध × डोळस

अर्वाचीन × प्राचीन

उष्ण × थंड,गार, शीतल

एक × अनेक

ओली × कोरडी,सुकी

उन्नती × अवनती,अधोगती

आधुनिक × सनातनी

अकलवन्त × अकलशून्य,अकलमंद

अमृत,सुधा × विष,जहर,गरळ

आय × व्यय

इमानी × बेइमानी

आरोहण × अवरोहण

अभिमान × दुराभिमान

घट्ट × सैल,भोंगळ

कोवळा × जून,कडक,निबर

गती × अधोगती,परागती

जनता × नेणता

जेता × जित

जाड्या × रोड्या

चवदार × सपक

चेतन × जड

जणता × अजाण,अडाणी

आमंत्रित × आंगतुक

कालिक × कालातीत

कृतज्ञ × कृतघ्न

मोद × खन्त

रनशूर × रनभीरु

रुचकर × बेचव,सपक,रुचीहीन

राव × रंक

लठ्ठ × कृश

वंद्य × निंद्य

शाश्वत × अशाश्वत,क्षणभंगूर

शंका × खात्री

उदय × अस्त

आदी × अनादी

किंकर,चाकर × मालक,धनी

मर्त्य × अमर

सकाम × निकाम

धुरीण × अनुयायी

रंक × राव,धनाढ्य

दीप्ती × अंधःकार

दुभती × भाकड

दैववाद × प्रयत्नवाद

तम,तिमिर × प्रकाश,उजेड

विनंती × ताकीद

जागृत × निद्रिस्त

तृप्त × अतृप्त 

तजेलदार × कोमेजलेले

झकास × निकृष्ट

औत्सुक्य × औदासीन्य

आसक्ती × विरक्ती

औधत्य × नम्रता

कुकर्म × सत्कर्म

साव × चोर

अशांत × प्रशांत

दुष्ट × सुष्ट

सधवा × विधवा

सुलभ × दुर्लभ

सुवर्णयुग × तमोयुग

गद्य × पद्य

सक्षम × अक्षम

राजमार्ग × आडमार्ग

खोल × उथळ

आपुलकी × परकेपणा

आहेरे × नाहिरे 

कुलटा × घरंदाज

कृपा × अवकृपा

प्रशंसा × कुचाळी

खम्बीर × डळमळीत

औरस × अनौरस

श्राव्य × अश्राव्य

नीटनेटका × गबाळयंत्री

इप्सित × अवांच्छित

उत्तेजन × खच्चीकरण

प्रसन्न × उद्विग्न

उल्लड × पोक्त

कृष्ण × धवल

अर्थ × अर्थहीन

अंतरंग × बहिरंग

इहलोक × परलोक

उदार × अनुदार

तन्मय × द्विधा

समदर्शी × पक्षपाती

कळस × पाया, पायरी

ओवळा × सोहळा

गच्च × सैल,विरळ

उपाय × निरुपाय

गतकाल × भविष्यकाळ

शंका × कुशंका

विवाद × निर्विवाद

वेध × निर्वेध

सुबोध × दुर्बोध

वियोग × संयोग,मिलन

सन्मार्ग × कुमार्ग

लौकिक × दुलौकीक

रुकार × नकार

ऐलतीर × पैलतीर

भोग × त्याग

आवक × जावक

हलकी × अवजड

कुचकामी × फलदाई

उदंड × कमी

स्वार्थ × परमार्थ

क्षम्य × अक्षम्य

संकुचित × व्यापक

श्रुत × अश्रुत

स्मृती × विस्मृती

सनातनी × सुधारक

सक्ती × खुषी

क्षेम × धोका

क्षर × अक्षर

स्वतंत्र × परतंत्र्य

स्वातंत्र्य × पारतंत्र्य

सुरस × नीरस

स्थूल × सूक्ष्म,कृश

पौर्वात्य × पाश्चात्य, पाश्चिमात्य

तारक × मारक

अवधान × अनावधान

अजस्त्र × चिमुकले

स्वीकार × अव्हेर

याचित × आयाचित

उत्कर्ष × अपकर्ष

कला × पांढरा, गोरा

नक्कल × अस्सल

गंभीर × अवखळ

प्रगती × अधोगती

उताणा × पालथा

उंच × ठेंगणा, बुटका,सखल

कोवळे × जून,राठ, निबर

अब्रू × बेअब्रू

उतार × चढाव

एकमत × दुमत

उन्नत × अवनतनक्की वाचा !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top