वचन व त्याचे प्रकार मराठी व्याकरण (Proposition And It’s Types Marathi Grammar )

वचन

नामाने दर्शविलेली वस्तू एक आहे की त्या वस्तू एकाहून अधिक आहे असे कळते नामाच्या ठिकाणी संख्या सुचविणे हा एक धर्म आहे त्यास ‘वचन’ असे म्हणतात .

vachan v tyache prakar
वचन व त्याचे प्रकार

वचनाचे सर्वसामान्यपणे वाचनाचे दोन प्रकार पडतात

(१) एकवचन

(२) अनेकवचन

(१) एकवचन

ज्या नामाच्या रूपावरून एकाच वस्तुचा बोध होतो त्यास एकवचन असे म्हणतात.

उदाहरणार्थ  :  मुलगा, गाय, पाटी, ईमारत, पुस्तक इ.

नामाचे मुळरूप हेच त्याचे एकवचन असते.

(२) अनेकवचन

नामाच्या रूपावरून जेव्हा एका पेक्षा अधिक संख्येचा बोध होतो तेव्हा त्यास ‘अनेकवचन’ असे म्हणतात

उदाहरणार्थ  :  मुली, गाई, पाट्या, ईमारती, पुस्तके इ.

नामाची अनेकरुपाची नामे बनवितांना काही नामाना प्रत्यय लागतात व काहींची रूपे एकवचना सारखीच असतात.

वचन विचार करताना त्याचे काही नियम पुढीलप्रमाणे

(१) आकारान्त पुल्लिंगी नामाचे एकवचन एकारान्त होते

उदाहरणार्थ  :  वडा – वडे, कुत्रा – कुत्रे, मासा – मासे.

(२) आकारान्त  खेरीज इतर पुल्लिंगी नामाची रूपे दोन्ही वाचनात सारखीच राहतात

उदाहरणार्थ  : बैल – बैल, कवी – कवी, लाडू – लाडू, गहू – गहू

(३) आकारान्त स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन आकारान्त किंवा ईकारान्त होते.

उदाहरणार्थ  : वीट – विटा, भिंत – भिंती, सुन – सुना

(४) ईकारान्त स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन याकारान्त होते.

उदाहरणार्थ  : बी – बिया, बाई – बाया, भाकरी – भाकऱ्या

(५) उकारान्त स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन वाकारान्त होते.

उदाहरणार्थ  : सासु – सासवा, जळू – जळवा, जाऊ – जावा.

(६) अकारान्त नपुसकलिंगी नामाचे अनेकवचन एकारान्त होते.

उदाहरणार्थ  : घर – घरे, शेत- शेते, फुल – फुले.

(७) उकारान्त नपुसकलिंगी नामाचे अनेकवचन एकारान्त होते.

उदाहरणार्थ  : वासरू – वासरे, लिंबू  – लिंबे, पाखरू – पाखरे.

(८) एकारान्त नपुसकलिंगी नामाचे अनेकवचन इकारान्त होते.

उदाहरणार्थ  : खेडे – खेडी, गाणे – गाणी.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top